DOELSTELLINGS:

  1. Eerbiedig verskillende rolle en verantwoordelikhede (beheer en bestuur)
  2. Funksionele komiteestelsel wat gereeld (kwartaalliks) vergader
  3. Die Beheerliggaam vergader gereeld (10 maal per jaar)
  4. Beheerliggaamslede funksioneer binne die raamwerk van die gedragskode vir beheerliggame
  5. Identifiseer belangrike projekgedrewe fondsinsamelings
  6. Hersiening van bestaande beleide
  7. Doen jaarliks strategiese beplanning